Přihlášení pro partnery - vložení / editace údajů
| Moje aktivity 0 položek ve schránce / zobrazit |
|
PobytovéBalíčky - úvod

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Rezervační portál Pobytovebalicky.cz obsahuje prezentaci výhodných pobytových balíčků v lázních a hotelech v Česku.

 

Provozovatelem webové prezentace je firma Art On-line s.r.o., se sídlem Hanáckého pluku 10, Olomouc.IČ: 27778410

 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POBYT:

 

Na on-line webové prezentaci pobytovebalicky.cz lze vyhledávat nabídky a provést poptávku - rezervaci, která se automaticky odesílá k vyřízení do vybraného ubytovacího zařízení. Nakupujete přímo od lázní a hotelů.

Obchodní vztah tedy vzniká mezi zájemcem o pobyt a konkrétním ubytovacím zařízením. Ubytovací zařízení jsou povinna seznámit zájemce o pobyt s případnými storno podmínkami a sankcemi v případě nenastoupení zájemce na rezervovaný pobyt.

 

 

 

PRO UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ - Smluvní podmínky služby a prezentace

I. Základní ustanovení
Společnost Art On-line s.r.o., se sídlem na Hanáckého pluku 10, 772 00 Olomouc, IČO: 27778410 která je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložce 41607
(dále jen „Poskytovatel"), provozuje webové stránky www.pobytovebalicky.cz
(dále jen "webové stránky"), které umožňují uživatelům webových stránek (dále jen "Uživatel")vyhledávat nabídky a provést poptávku - rezervaci pobytových balíčků .

II. Popis služby www.pobytovebalicky.cz
Webové stránky obsahují prezentační plochu:
jednotlivých pobytových balíčků ubytovacích zařízení, včetně rezervačního systému, který umožňuje Uživatelům vyhledávat a poptat - rezervovat pobytový balíček.

III. Prezentace ubytovacího zařízení a pobytových balíčků
Provozovatel ubytovacích zařízení může prezentovat libovolný počet pobytových balíčků a za podmínek:
•Ubytovací zařízení existuje a je plně v provozu.
•Provozovatel Ubytovacího zařízení se zavazuje, že veškeré údaje uváděné přikomunikaci jsou pravdivé.
•Provozovatel Ubytovacího zařízení se zavazuje, že veškeré údaje uváděné nahttp://www.pobytovebalicky.cz/
jsou pravdivé a odpovídá za jejich obsahovou správnost, zákonnost a grafické provedení.
•Provozovatel je oprávněn údaje kdykoliv měnit přímo v administračním rozhraní.
•Provozovatel ubytovacích zařízení plně akceptuje tyto smluvní podmínky.
•Provozovatel ubytovacího zařízení není oprávněn jakkoliv Poskytovatele webových stránek činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat, zadaných Provozovatelem ubytovacího zařízení, prostřednictvím webové prezentace na http://www.pobytovebalicky.cz/
Poskytovatel webových stránek je oprávněn:
•poskytnout údaje sdělené Provozovatelem ubytovacího zařízení třetím osobám, avšak výhradně k naplnění účelu prezentace a rezervace nahttp://www.pobytovebalicky.cz/a Provozovateli ubytovacího zařízení aktivovat prezentaci po kontrole zadaných údajů, načež si vyhrazuje 10 pracovních dnů.
•Rozhodovat o zrušení registrace a výmazu všech údajů uvedených Provozovatelem ubytovacího zařízení v případě, že zjevně porušují právní řád České republiky nebo jsou v rozporu s dobrými mravy, či zájmy provozovatele.


IV. Podmínky spolupráce pro prezentaci pobytových balíčků
•Provozovatel ubytovacího zařízení přijímá rezervace přímo na mail, který si nastaví v administračním rozhraní.

•Provozovatelubytovacího zařízeníje povinen rezervaci bezodkladně vyřídit, v případě plné kapacity ubytovacího zařízení ihned Uživatele informovat o této skutečnosti.
•Provozovatel ubytovacího zařízení přijímá platby za provedené rezervace přímo od Uživatele - klienta.
•Provozovatel ubytovacího zařízení seznámí klienta se storno podmínkami rezervace.

•Ceny si určuje přímo provozovatel ubytovacího zařízení a společnost Art-on-line s.r.o. tuto cenu nenavyšuje.
•Ceny a obsah pobytových balíčků uvedené v prezentaci Provozovatele ubytovacího zařízení na portáluhttp://www.pobytovebalicky.cz/, může Provozovatel změnit kdykoliv v administračním rozhraní.


V. Cenové a platební podmínky
•Poskytovateli přísluší za prezentaci pobytových balíčků Provozovatele odměna na základě uzavřené zprostředkovatelské smlouvy.
•Vyúčtování ceny provize z ceny služeb skutečně poskytnutých Provozovatelem klientovi, bude prováděno vždy jedenkrát za kalendářní měsíc, a to do patnáctého (15.) dne následujícího kalendářního měsíce po ukončení poskytování služeb klientovi ze strany Provozovatele.
•Po vzájemně odsouhlaseném vyúčtování o zprostředkovaných službách pro klienty, bude vystaven účetní doklad - faktura se splatností 10 dnů.
•O poskytnutí služeb klientovi rozhoduje vždy Provozovatel.
Ve sjednané ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady Poskytovatele vznikající mu s činností dle těchto smluvních podmínek.

 

VI. Ochrana a zpracování osobních údajů

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že provozovatel webové prezentace je oprávněn v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy, zejména se Zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů zpracovat a uchovat veškeré informace a údaje, které mu pro účely zpracování poptávky poskytl. Pokud Uživatel vysloví souhlas se zasíláním Obchodních sdělení na svou emailovou adresu, je možné tento souhlas kdykoliv odvolat.VII. Ostatní ujednání

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:
•jsou nebo mohou být v rozporu s právním řádem České republiky,
•jsou nebo mohou být v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek,
•jsou způsobilá přivodit Poskytovateli či třetím osobám škodu,
•svým obsahem neodpovídají zájmům Poskytovatele
•grafická dokumentace není vlastnictvím provozovatele a použil ji v rozporu s právním řádem České republiky.

 


Smluvní vztah založený mezi Poskytovatelem a Provozovatelem se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Smluvní vztah vzniká dnem podpisu zprostředkovatelské smlouvy.


Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2013

Copyright © 2017 Art Online, s.r.o.
Dodavatel internetového řešení: Fraggo.Net, s.r.o. | Web design - Visualelement.cz